Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н. р. для 11 класу (Варіант 1)

Завдання 1. Тестиаксимум 10 балів).

 1. Розв’язуючи питання, чи є порушення трудових обов’язків грубим, необхідно виходити з:

а) форми вини працівника; б) ступеня вини працівника; в) характеру проступку;

г) обставин, за яких цей проступок був скоєний; д)обсягу шкоди, заподіяної проступком.

 1. Особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення не може вступити на державну службу:

а)протягом року з дня набрання рішенням суду законної сили;

б)протягом шести місяців з дня набрання рішенням суду законної сили;

в)протягом двох років з дня набрання рішенням суду законної сили;

г)протягом трьох років з дня набрання рішенням суду законної сили.

3.Створення Єдиного реєстру досудових   розслідувань   та забезпечення його ведення органами
досудового розслідування
покладається на:

а) Міністерство внутрішніх справ України; б) Службу безпеки України; в) Міністерство юстиції України;

г) Генеральну прокуратуру України.

 1. Професійними обов’язками адвоката є:

а) на вимогу клієнта надати письмовий звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

б) у трьохденний строк повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

в)підвищувати свій професійний рівень;

г)виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;

д)дотримуватися правил адвокатської етики.

5.Суб’єктами відповідного виду процесу всеукраїнського референдуму, визначено наступні:

а) громадяни України (учасники всеукраїнського референдуму);

б) Президент України як суб’єкт ініціювання та призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму;

в) Верховна Рада України як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму;

г) Центральна комісія з всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до Закону України «Про Всеукраїнський референдум»;

д) ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до Закону України «Про Всеукраїнський референдум»;

е) офіційні спостерігачі від Комітету виборців України, зареєстровані відповідно до вимог Закону України «Про Всеукраїнський референдум»;

 1. Існують наступні акти прокурорського реагування:

а) припис; б) протест; в) подання; г) постанова.

 1. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту:

а) визнання її потерпілою за рішенням суду; б) визнання її потерпілою за рішенням слідчого;

в)подання особою заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення;

г) подання особою заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

 1. До регіональних мов або мов меншин застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у Законі України «Про засади державної мовної політики» за умови, якщо кількість осіб – носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить:

а) 15 відсотків і більше чисельності її населення; б) 10 відсотків і більше чисельності її населення;

в) 20 відсотків і більше чисельності її населення; а) 25 відсотків і більше чисельності її населення.

 1. Принципами діяльності громадських об’єднань є:

а) принцип рівноправності   їх   членів     (учасників); б) принцип вільного вибору території діяльності;

в) принцип відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); г)прозорості, відкритості та звітності.

 1. Банки в Україні створюються у формі:

а) повного товариства; б) командитного товариства; в) комерційного товариства; г) корпоративного банку;

д) кооперативного банку.

Завдання 2. Розкрийте зміст понять (максимум 10 балів):

 1. Безробітний. 2. Дискримінація. 3. Всеукраїнський референдум. 4. Адміністративна послуга. 5. Право земельного сервітуту.

Завдання 3. Поясніть у чому полягає відмінність між (максимум 12 балів):

1.Індивідульними трудовими спорами та колективними трудовими спорами. 2. Визнанням шлюбу недійсним та розірванням шлюбу. 3. Дисциплінарним проступком та адміністративним проступком.

Завдання 4. Логічні послідовності (максимум 8 балів)  

1.Розташуйте у правильній послідовності етапи виникнення відносин спеціального природокористування:

А) відведення частини природного об’єкта в натурі; Б) волевиявлення суб’єкта;В) прийняття рішення про передачу у користування конкретної частини природного об’єкта або укладання договору оренди; Г) отримання дозволу на спеціальне використання.

2.Розташуйте заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх у порядку зменшення ступеня їх суворості:

А) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання; Б) догана або сувора догана; В) застереження; Г) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.

Завдання 5. Розв’яжіть задачі (максимум 20 балів, по 10 балів за кожну задачу).

Задача № 1

Онисько, який був одиноким, працював учителем фізики в одній із шкіл міста Кіровограда. 10 вересня 2012 року, він востаннє був на роботі, а після того не з’являвся у навчальному закладі. Всі спроби зв’язатися з ним протягом шести місяців виявилися безрезультатними, оскільки його ніяк не могли розшукати ні за місцем його постійного проживання, ні за місцем проживання його батьків, на телефонні дзвінки він не відповідав, звернення до органів внутрішніх справ та медичних закладів також успіхом не увінчалися. Постало питання про можливість розірвання трудового договору з Ониськом з ініціативи роботодавця за прогул. Крім того, виникла гостра необхідність у прийнятті на роботу іншого працівника, бо у адміністрації навчального закладу не було можливості організувати довготривалу заміну уроків. Дайте практичну пораду роботодавцю про те, якими можуть бути варіанти рішень у ситуації, що аналізується.

Задача № 2

Бойко С. за договором позики передав Манько П. у борг 1000 грн. строком на один місяць. Виплата відсотків за цим договором не передбачалася. При укладанні договору були присутні їх спільні знайомі – Борута А. та Зубов К., а останній ще й заявив, що він поручається за Манько. Гроші Манько не повернув, посилаючись    на       тимчасові матеріальні труднощі. Зубов же пояснив, що зараз він вже не підтримує дружніх стосунків з Манько, тому й гроші повертати не буде. Через півроку Бойко звернувся до суду з заявою про стягнення боргу. Як буде вирішено справу? Свою відповідь обґрунтуйте.
Завдання 6 (максимум 10 балів).

Назвіть положення Конституції України, в яких урегульовано питання юридичної відповідальності фізичних осіб та коротко поясніть кожне із цих положень.

 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань – 70

 

Відповіді на завдання

Завдання 1 Тести.

1.в, г, д. 2. а. 3. г. 4. в, г, д. 5. а, в, д. 6. в, г. 7. в, г. 8. б. 9 б, в.10. д.

Завдання 3. Порівняння понять

Відмінні ознаки ІТС та   КТС

 1. Учасником ІТС може бути працівник і власник підприємства, а учасником КТС – трудовий колектив і власник підприємства.
 2. Учасником КТС можуть бути тільки сторони між якими існують трудові відносини, а учасниками ІТС інколи також особи, які ще не стали учасниками трудових відносин ( наприклад, спір у разі необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу ).
 3. Різними є органи, які розглядають ці два види спорів ( ІТС – комісія по трудових спорах і суд, КТС – примирна комісія і трудовий арбітраж ).
 4. Підставою для виникнення ІТС може бути, як правило, тільки порушення власником законодавства про працю, а для виникнення КТС можуть бути і інші підстави.
 5. Наслідком нерозв’язання КТС може бути страйк, а щодо ІТС – це виключається.
 6. При виникненні КТС підлягають інформуванню про це органи місцевої влади та Національна служба з питань посередництва і примирення, а при виникненні ІТС – цього не передбачено.
 7. Різними є строки розгляду КТС та ІТС.

8.ІТС регулюються КЗпП і законами, а КТС – тільки законом ( Закон України ” Про порядок вирішення колективних трудових спорів “).

Відмінність між визнанням шлюбу недійсним і розірванням шлюбу.

1.Розірвати можна лише шлюб, який було укладено відповідно до закону, а визнати недійсним – шлюб , який було укладено з порушенням закону.

2.При розірванні шлюбу подружні права і обов’язки припиняються тільки на наступний час, а при визнанні шлюбу недійсним подружні права і обов’язки анулюються з моменту їх виникнення.

3.Вимагати розірвання шлюбу може тільки подружжя, а позов про визнання шлюбу недійсним може пред’явити будь-яка особа, права якої порушені укладанням такого шлюбу.

4.Шлюб можна визнати недійсним після його розірвання, але не може бути розірваний шлюб, який до того був визнаний недійсним.

5.При розгляді питання судом про розірвання шлюбу можлива відстрочка у задоволенні позову (суд може дати 6 місяців на примирення), а при визнанні шлюбу недійсним це виключається.

6.Для розірвання шлюбу в суді необхідно, щоб сім’я розпалася, а для визнання шлюбу недійсним така обставина юридичного значення не має.

 1. При розірванні шлюбу день припинення подружніх прав та обов’язків залежить від того, який орган приймає рішення про розірвання шлюбу (якщо орган реєстрації актів цивільного стану – то з дня винесення постанови, а якщо суд – то з дня набрання чинності судового рішення), а при визнанні шлюбу недійсним це не має ніякого значення, оскільки мова йде про анулювання подружніх прав і обов’язків з моменту їх виникнення.
 2. Не співпадають перешкоди для визнання шлюбу недійсним та розірвання шлюбу.
 3. Вагітність дружини при розірванні шлюбу є тільки тимчасовою перешкодою для розірвання шлюбу (шлюб, за деякими винятками не може бути розірваний за ініціативою чоловіка протягом вагітності дружини і спливу одного року з моменту народження дитини), а вагітність дружини при визнанні шлюбу недійсним може бути також абсолютною перешкодою для визнання шлюбу недійсним (шлюб не може бути визнаний недійсним: у разі вагітності дружини, якщо шлюб був зареєстрований між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог сімейного законодавства; у випадку реєстрації шлюбу між двоюрідними братом та сестрою чи між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; у випадку реєстрації шлюбу з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб. Однак вагітність дружини не може бути перешкодою для визнання шлюбу недійсним, якщо реєстрації шлюбу відбулася з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків).
 4. У випадку визнання шлюбу недійсним, аліментні зобов’язання між подружжям припиняються, а у випадку розірвання шлюбу це буває не завжди (після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги при умові , що її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу).
 5. Різними є підстави для визначення органу, який розглядає питання щодо недійсності шлюбу та його розірвання.
 6. При визнанні шлюбу недійсним, майно нажите у такому шлюбі може вважатися в залежності від певних обставин або спільною частковою власністю або спільною сумісною власністю, а у випадку розірвання шлюбу майно нажите у шлюбі є спільною сумісною власністю.

Відмінні ознаки ДП та АП

1.ДП – це порушення трудової дисципліни, яка діє у межах конкретної організаційної структури, з метою забезпечення її ефективного функціонування, а АП – це порушення загальнообов`язкових правил, які діють у межах всієї держави і встановлюються з метою охорони прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов`язків, відповідальності перед суспільством.

2.АП зафіксовані в законодавстві про адміністративні правопорушення, яке є кодифікованим, а ДП прямо чи побічно називаються в нормативному матеріалі трудового, адміністративного, виправно-трудового й інших галузей права.

3.Головною ознакою суб`єкта ДП є його обов`язкова належність до конкретного трудового колективу, а головними ознаками суб`єкта АП є вік, осудність, винність.

4.Суб`єктом розгляду дисциплінарних справ, за незначними винятками, є керівник колективу, в якому працює правопорушник. Між ними (керівником і порушником дисципліни) обов`язково існують стійкі організаційні зв`язки типу «начальник- підлеглий». Суб`єктом розгляду справ про АП є носій функціональної влади, повноваження якого чітко визначені і зафіксовані у законодавстві. Між ним і правопорушником немає стійких організаційних зв`язків.

5.Різняться АП і ДП характером діяння.

6.За скоєння ДП застосовуються заходи морального і організаційного впливу, а за скоєння АП – заходи майнового, морального і особистого характеру.

7.Систематичне скоєння одного і того ж АП, може стати підставою для притягнення особи ще й до кримінальної відповідальності, а щодо ДП – таке виключається.

Завдання 4.

 1. 1. 1Б; 2Г; 3В; 4А. 1А; 2Б; 3В; 4Г

Завдання 5.

Задача № 1

Відповідно до пункту 4 ст. 40 КЗпП працівника може бути звільнено роботодавцем за прогул без поважних причин. Законодавством передбачена певна процедура звільнення за таке дисциплінарне правопорушення. Перед тим як працівника звільнити, з нього має бути взяте письмове пояснення про причини відсутності на роботі. Однак, як видно з умов задачі, отримати таке пояснення не є можливим. Однак це не означає, що такий стан речей, коли працівник відсутній на роботі за нез’ясованих обставин більше ніж півроку, не дає можливість розірвати з ним трудовий договір з ініціативи роботодавця за вчинений прогул. Своєрідним замінником письмового пояснення може бути доповідна записка роботодавцю безпосереднього керівника працівника, у якій буде детально вказано про вжиті заходи спрямовані на пошуки співробітника. Якщо звільнення у такий спосіб відбудеться, то на місце Ониська можна прийняти іншого працівника. Якщо ж Онисько повернеться, то він вправі звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі як незаконно звільненого, при умові що зможе у суді довести, що не працював так довго з поважних причин, і що не міг повідомити роботодавця про причини своєї відсутності. У такому разі працівник, прийнятий на місце Ониська, має бути звільнений у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП). Можливий і інший варіант виходу із цієї ситуації. Оскільки трудовим законодавством не передбачено заборони укладати трудові договори на виконання робіт за посадою або професією, яка не є вакантною, роботодавець вправі прийняти на місце Ониська іншого працівника на час відсутності штатного працівника (Ониська). Такий трудовий договір вважатиметься договором укладеним під скасувальною умовою. Тобто особа, прийнята на місце Ониська, буде вважатися такою, що працює за строковим трудовим договором, хоча тривалість роботи і не є чітко визначена. Однак у випадку, якщо Онисько повернеться у навчальний заклад, і зможе довести, що прогулу не вчиняв, буде вважатися, що трудові відносини у працівника, який був прийнятий на місце Ониська, припинилися у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Задача № 2

         Ситуація, що аналізується, врегульована нормами цивільного права (інститут правочину, інститут договірних зобов’язань, інститут забезпечення виконання зобов’язання). Основним нормативно – правовим актом, який стосується даної ситуації є Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ). Відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передачі грошей, оскільки є реальним договором. Укладений сторонами договір одночасно можна охарактеризувати як односторонній і безоплатний. Відповідно до ч. 1 ст. 1047 ЦКУ договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян ( на сьогоднішній день 170 грн.). Отже, договір позики між Бойком С. та Манько П. мало бути укладено у письмовій формі. Згідно ч. 1 ст. 218 ЦКУ недодержання сторонами обов’язкової письмової форми правочину не має своїм наслідком визнання цього двостороннього правочину недійсним, однак ускладнює його підтвердження, оскільки судові рішення з цього приводу не можуть ґрунтуватися на свідченнях свідків. Виходячи з умов задачі можна зробити висновок, що Манько П. визнав за собою борг (він заявив позикодавцю, що гроші поки що не може повернути через тимчасові матеріальні труднощі ). З огляду на це, факт укладення договору він не зможе заперечувати і в суді вочевидь має визнати позов. Суд має задовольнити позов про стягнення боргу. При цьому позичальник Манько П. як такий, що прострочив виконання грошового зобов’язання, відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ на вимогу позикодавця Бойка С. зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором. Бойко С. не вправі вимагати повернення боргу Зубовим, оскільки правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання ( у даному випадку ідеться про поруку) вчиняється у письмовій формі. Недодержання письмової форми при укладенні такого правочину тягне за собою нікчемність договору про забезпечення виконання зобов’язання (ст. 547 ЦКУ).

Завдання 6.

1.Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду, за одне і те саме правопорушення.

Це означає, що якщо, наприклад, особа скоїла злочин, за який передбачено кілька видів альтернативних основних кримінальних покарань, то їй за скоєння злочину може бути призначено тільки одне з них. Однак, якщо Кримінальним кодексом України за скоєний злочин крім основного покарання передбачено ще й додаткове, то призначення судом цих двох покарань ( основного і додаткового) не суперечитиме вище названому конституційному принципу юридичної відповідальності. Разом з тим, слід зазначити, що особа може бути за одне і те саме скоєне нею правопорушення бути притягнута одразу до кількох видів юридичної відповідальності. Наприклад, якщо працівник скоїв розкрадання на роботі на кілька сотень гривень, то його може бути засуджено за крадіжку (кримінальна відповідальність); працівник може бути зобов’язаний судом до відшкодування майнової шкоди підприємству, яка була завдана підприємству у зв’язку з розкраданням майна (матеріальна відповідальність); працівника може бути звільнено з роботи (дисциплінарна відповідальність).

 1. 2. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Це означає, що особа відповідає лише за свою власну поведінку, на неї не може бути покладена відповідальність за дії інших осіб і, аналогічно інші особи не повинні відповідати за її вчинки. Однак батьки можуть нести цивільну відповідальність у разі заподіяння їхніми дітьми майнової шкоди. При цьому батьки несуть відповідальність не за протиправні діяння своїх дітей, а за нехтування своїми обов’язками щодо виховання дітей та контролю за їхньою поведінкою.

3.Презумпція невинуватості.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, однак кожен вправі це робити. Обов’язок доводити вину лежить на державних органах. Недоведеність вини особи у вчиненні злочину прирівнюється до доведення її невинуватості, і людиниу цьому разі вважається цілком реабілітованою, очищеною від висунутого проти неї обвинувачення. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. .

 1. Відповідальність за правопорушення має базуватися виключно на законі.

Це означає, що ніхто не може нести відповідальність за дію чи бездіяльність, які в момент їх вчинення не були передбачені тим чи іншим законом як правопорушення, тобто закони та інші нормативно – правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

 1. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сімї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Це означає, що давати показання це право, а не обов’язок обвинуваченого і якщо обвинувачений не побажав навести докази на свою користь, це не може бути використано проти нього і не може слугувати підставою для визнання його винним. До числа членів сім’ї чи близьких родичів Кримінальний процесуальний кодекс відносить чоловіка, дружину, батька, матір, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, рідного брата, рідну сестру, діда, бабу, прадіда, прабабу, внука,

внучку, правнука, правнучку, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права і обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 1. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Це означає, що держава відповідає перед людиною за протиправні діяння працівників державного апарату.

 1. Підозрюваний чи обвинувачений має право на захист.

Це означає: у разі відсутності в особи коштів на оплату захисника праця адвоката має бути оплачена державою.

 1. Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Це означає, що обмеження прав і свобод носить тимчасовий характер, а ступінь цього обмеження залежить від тяжкості скоєного злочину і виду покарання, присудженого за скоєний злочин.

 1. Конфіскація майна може застосовуватися тільки судом і тільки на основі положень закону.

Це означає, що жоден інший орган державної влади не вправі приймати рішення про конфіскацію майна винного у скоєнні правопорушення (в окремих випадках за скоєння адміністративного правопорушення деякі органи адміністративної юрисдикції вправі тільки конфіскувати предмет, який став безпосереднім знаряддям або об’єктом вчинення адміністративного правопорушення), а конфіскація майна застосовується тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

10.Найважливіші питання, що стосуються обмеження прав людини ще до її засудження за скоєне правопорушення вирішуються виключно судом.

Це означає, що питання взяття під варту, під домашній арешт і інші запобіжні заходи, проведення обшуку у жилому приміщенні підозрюваного чи обвинуваченого може проводитися виключно за рішенням суду.

 

Правила оцінювання завдань

Завдання 1. Тести оцінюються в 1 бал або в 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 10.

Завдання 2.

Кожне визначення понять оцінюється від 0 балів до 2 балів. Максимальна кількість балів за виконання другого завдання – 10.

1.Безробітний – особа віком від 15 до 70 років (0,5 бала), яка через відсутність роботи (0,5 бала) не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування (0,5 бала),, готова та здатна приступити до роботи (0,5 бала), .

 1. Дискримінація – рішення, дії або бездіяльність (0,5 бала), спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб (0,5 бала) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (0,5 бала), якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина (0,5 бала).
 2. Всеукраїнський референдум – це одна із форм безпосередньої демократії в Україні (0,5 бала), спосіб здійснення влади безпосередньо Українським народом (0,5 бала), що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення (0,5 бала), шляхом таємного голосування в порядку встановленому Законом України «Про Всеукраїнський референдум» (0,5 бала).
 3. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень (0,5 бала) суб’єктом надання адміністративних послуг (0,5 бала) за заявою фізичної або юридичної особи (0,5 бала), спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону (0,5 бала).
 4. Право   земельного сервітуту – це право власника (0,5 бала) або землекористувача земельної ділянки (0,5 бала), на обмежене   платне   або безоплатне (0,5 бала), користування чужою земельною ділянкою (ділянками) (0,5 бала).

Завдання 3.

Кожне порівняння оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за третє завдання – 12.

Завдання 4.

Кожна логічна послідовність оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за четверте завдання – 8.

Завдання 5.

Правила оцінювання задачі № 1

Задача оцінюється у 10 балів. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що відповідно до норм трудового законодавства працівника може бути звільнено роботодавцем за прогул без поважних причин. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на наявність передбаченої трудовим законодавством певної процедура звільнення за таке дисциплінарне правопорушення, вказавши при цьому про необхідність отримання від працівника письмового пояснення про причини відсутності на роботі. 2 бали необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на те, у який саме спосіб може бути звільнено Ониська, тобто встановить, що може стати своєрідним замінником письмового пояснення працівника про причини відсутності на роботі. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що у випадку повернення Ониська у навчальний заклад, де на його робочому місці працевлаштовано іншого працівника, в Ониська виникає право на звернення до суду з позовом про поновлення на роботі як незаконно звільненого, при умові що він зможе у суді довести, що не працював так довго з поважних причин, і що не міг повідомити роботодавця про причини своєї відсутності. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця із працівником, якого було прийнято на місце Ониська. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на другий варіант виходу із цієї ситуації. 2 бали необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що такий трудовий договір ( тобто договір на час відсутності на роботі працівника) вважатиметься договором укладеним під скасувальною умовою. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що у випадку, якщо Онисько повернеться у навчальний заклад, і зможе довести, що прогулу не вчиняв, буде вважатися, що трудові відносини у працівника, який був прийнятий на місце Ониська, припинилися у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Правила оцінювання задачі № 2

Задача оцінюється у 10 балів. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади визначить галузь права та внутрігалузеві інститути, а також нормативно-правовий акт, які стосуються даної ситуації. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде розкрито зміст поняття «договір позики». 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що у зв’язку з переданням грошей позикодавцем позичальнику договір позики слід вважати укладеним. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде вказано, що цей договір має укладатися у письмовій формі. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що згідно норм цивільного права недодержання сторонами обов’язкової письмової форми правочину не має своїм наслідком визнання цього двостороннього правочину недійсним, однак ускладнює його підтвердження, оскільки судові рішення з цього приводу не можуть ґрунтуватися на свідченнях свідків. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде вказано на те, що виходячи з умов задачі можна зробити висновок, що Манько П. визнав за собою борг, оскільки заявив позикодавцю, що гроші поки що не може повернути через тимчасові матеріальні труднощі. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади зазначить, що з огляду на це, факт укладення договору Манько П. не зможе заперечувати і в суді вочевидь має визнати позов. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде зазначено, що суд має задовольнити позов про стягнення боргу. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що позичальник Манько П. як такий, що прострочив виконання грошового зобов’язання, відповідно до норм цивільного права на вимогу позикодавця Бойка С. зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано на те, що позикодавець Бойко С. не вправі вимагати повернення боргу Зубовим, оскільки правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання ( у даному випадку ідеться про поруку) вчиняється у письмовій формі, а недодержання письмової форми при укладенні такого правочину відповідно до норм цивільного права тягне за собою нікчемність договору про забезпечення виконання зобов’язання.

Завдання 6 оцінюється у 10 балів,по 1 балу за кожне вичерпно розкрите положення Конституції.

 

Одна відповідь до “Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н. р. для 11 класу (Варіант 1)”

 1. Колега з Дубно коментує:

  З радістю скористалася для підготовки учнів до олімпіади в 11 класі.
  Можливо маєте матеріали ще. Викидайте на сайт.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля