Організація роботи з обдарованими учнями як важливий компонент діяльності вчителя з підготовки української правничої еліти

«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця.
Людина – неповторна»

(В.Сухомлинський)

 

Складність інтеграційних процесів, актуальність глобальних проблем сьогодення у різних сферах життя вимагають від людини особистісної зрілості. У суспільстві виникає потреба у громадянах, здатних до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій: у людях, які мають нестандартне мислення, привносять новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, уміють ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього — тобто в неординарних творчих особистостях. У сучасних документах про освіту — законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти — визначено вимоги суспільства до особистості: бути самостійною, брати відповідальність на себе, мати усвідомлену громадянську позицію, толерантно ставитися до життєвих принципів інших людей.

Робота з обдарованими є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність, внутрішню свободу, особистісну самореалізацію. На сучасному етапі розвитку суспільства подальшого розв’язання потребує проблема забезпечення особистісної, соціальної самореалізації та професійного самовизначення обдарованих дітей у нових соціально-економічних умовах. Саме тому в системі освіти XXI століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Маю переконання, що кожний справжній вчитель повинен формувати свою власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання знань учнями, перетворення здобутих знань на переконання і застосування їх у життєвих ситуаціях. Моє завдання обрати педагогічні стратегії, що забезпечать здатність учня ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми.

Моя мета: виховати зацікавленого, правосвідомого, активного громадянина України, навчити учнів аналізувати і з правової точки зору оцінювати суспільно-політичні події, формувати навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті.

Організація роботи з обдарованими учнями є досить актуальною в сучасній українській школі. Кожна дитина від природи наділена конкретними здібностями. Щоб ці здібності розкрилися протягом життя і дитина мала змогу їх реалізувати на користь собі і суспільству, необхідно допомогти їй відшукати в собі найкраще і створити умови для самовдосконалення. Випускники ліцею повинні бути підготовленими до нових суспільних відносин, до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, соціально захищеними, морально стійкими. Дуже важливо, щоб вони були здатні до безупинного саморозвитку. Розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійного здобуття інформації стали нагальною потребою сучасності.

Обдарованість дитини… Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його «локомотивом». Визначення обдарованості надзвичайно важливе. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу. Завдання ліцею — всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних рис, громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення економічного розвитку держави кваліфікованими фахівцями.

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів я намагаюсь здійснювати з опорою на наступні дидактичні принципи:

Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. Моя система роботи з виявлення обдарованих дітей включає в себе:

При цьому особливу увагу звертаю на ряд характерних особливостей, які притаманні обдарованим дітям:

Звичайно, єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих дітей не існує й не може існувати, адже кожна дитина – це унікальна особистість зі своїми перевагами і недоліками. Тому головним є пошук ключа – індивідуального підходу до кожного учня, зокрема учня обдарованого. З такими дітьми, з одного боку, працювати легше, бо вони мають високі розумові здібності, а з іншого –   важче, оскільки вони потребують багато уваги та особливого ставлення.

У системі навчання обдарованих дітей надзвичайно велика роль належить вчителю. Враховуючи те, що обдаровані діти навчаються в одній групі з іншими дітьми, приходиться працювати з дітьми, які володіють різними здібностями і особливостями, знати вікові й психологічні особливості розвитку дітей, вміти створювати умови для розвитку пізнавально – творчої діяльності, сприяти розвитку творчого потенціалу дітей.

Окремі аспекти роботи з обдарованими учнями досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені:

Дослідження і практика свідчать, що розвиток творчої обдарованості може бути затриманий, а іноді і втрачений на будь-якому етапі розвитку дитини, тому на тих хто працює з обдарованими дітьми лежить велика відповідальність.

Розвиток обдарованості може бути ефективнішим при дотриманні певних умов, зокрема:

Для якісної організації роботи з обдарованими дітьми також використовую відповідні стратегії навчання:

1) стратегії навчання, що спираються на кількісні зміни:

2) стратегії, що спираються на якісні зміни:

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності.

Формами роботи з обдарованими учнями є урочна діяльність, позаурочна діяльність та позакласна діяльність.

Урочна діяльність включає в себе фронтальну форму навчання (бесіди, дискусії, дебати, організаційно – діяльні ігри, рольові ігри, шкільні лекції, семінарські заняття тощо), групові (парні, постійні групи з переміною функцій їх учасників) та індивідуальні заняття.

Позаурочна навчально – пізнавальна діяльність учнів здійснюється в позаурочний час. Вона визначається програмою з правознавства і є обов’язковою для кожного учня. Ця робота спрямована на оволодіння учнями фактичним матеріалом, який використовують на наступних уроках, а також на закріплення, розширення, поглиблення і застосування певної частини змісту після її вивчення.

Використовую наступні види позаурочної роботи: практикуми, підготовку учнівських повідомлень, проектів та презентацій тощо.

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, формувати стійкі потреби самостійного пізнання.

Важливо, щоб позакласна робота з правознавства не дублювала програми, а розширювала її, стимулювала інтерес учнів до науки, сприяла вихованню учнів.

На позакласних заняттях учні удосконалюють вміння самостійно поповнювати свої знання з різних джерел інформації. Складаючи анотації, реферати, доповіді за допомогою додаткової науково – популярної літератури, періодичної преси, юридичних документів, учні удосконалюють вміння працювати з книгою: виділяти основну думку, відбирати факти для підтвердження теоретичних положень, складати плани і конспекти за текстом.

Під час підготовки і проведення конкурсів, вікторин, турнірів, брейн – рингів, зустрічей з представниками правоохоронних органів в учнів формується самостійність, творчість, правове мислення, пізнавальний інтерес, відбувається виховання найрізноманітніших рис особистості та здійснюється профорієнтаційна робота.

Важливою складовою позакласної діяльності є робота правового гуртка та співпраця з учнями в рамках Рівненської обласної молодіжної громадської організації «ГРІМ», яка функціонує з 2012 року. Основною метою діяльності громадської організації є сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі молоді у процесах розвитку демократії та розбудови громадянського суспільства, підвищення правової, духовної культури молоді, сприяння реалізації наукового, творчого, організаційного та іншого потенціалу молодих людей, сприяння створенню умов для організованого дозвілля та спілкування, захист законних прав і свобод членів організації, а також формування у молоді активної громадянської життєвої позиції на основі розвитку громадянських компетенцій.

Урочна, позаурочна та позакласна робота учнів тісно взаємопов’язані. Лише в їх нерозривній єдності досягається увесь комплекс освітніх, розвивальних і виховних цілей з правознавства.

Про ефективність такої системи роботи з обдарованими учнями свідчить результативність роботи. За період роботи в Рівненському економіко – правовому ліцеї (2007 – 2014 рр.) було досягнуто наступних результатів:

► кількість призерів конкурсу – захисту наукових робіт МАН з        правознавства:

► кількість призерів Всеукраїнських олімпіад з правознавства:

► кількість призерів Всеукраїнського турніру юних правознавців:

В обдарованої дитини існує багато проблем, які можна розв’язати, якщо оточення поважатиме дитину як особистість, якщо дитина відчуватиме, що її не тільки доброзичливо сприймають, але й люблять та намагаються зрозуміти, підтримують у процесі пізнання, не обмежуючи при цьому її внутрішню свободу.

Також хотілося б наголосити на певних аспектах роботи з обдарованими дітьми, які потребують, на мою думку, удосконалення:

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот досконалості. У різні епохи український народ висував зі своїх рядів плеяди видатних людей, котрі, щоправда, через різні причини змушені були спрямовувати свої розум і талант здебільшого на процвітання інших держав. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з їх найменших літ.

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Тому серед головних завдань освітніх закладів на даному етапі розвитку суспільства висувається завдання розвитку здібностей особистості, її творчого становлення, потреби розвитку і уміння самоудосконалюватися. Тому, що творчі та інтелектуальні можливості сьогодні – запорука прогресу в будь – якій галузі людського життя в майбутньому.

 

         (Опис досвіду відображено в презентації PowerPoint «Організація роботи з обдарованими учнями як важливий компонент діяльності вчителя з підготовки української правничої еліти»)


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля