Тема уроку: “Що таке права і свободи людини” (9 клас)

Мета:

Очікувані результати:

правові:

громадянознавчі:

Компоненти громадянської компетентності, що формуються на уроці:

Проблема ГО

Сутність демократії, демократичні цінності, права та свободи людини і громадянина, механізми їх захисту.

Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку – урок з використанням мультимедійних технологій.

Методи, прийоми, форми роботи:

Обладнання : витяги із Загальної декларації прав людини і Конвенції про права дитини, малюнки, що відображають реалізацію певних прав людини, мультимедійне обладнання і електронна презентація, картки з правовими ситуаціями,

 Основні поняття:

правові: права людини, свободи людини, особисті (цивільні) права, політичні права, соціальні права, економічні права, культурні права, декларація, конвенція, рівність, рівноправність;

громадянознавчі: громадянські (особисті) права, громадянські свободи.


ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕТН.

 ІІ. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ.

            Мозковий штурм.

Дошка ділиться на дві частини, на кожній із них коротко, у формі ключових слів фіксуються відповіді на запитання:

– Хто я?

– Який я?

Пропоную учням зіставити зміст написаного в колонах тексту і зробити висновки:

– Що відмінного між нами?

– Що між нами спільного?

Висновок. Всі ми надзвичайно різні, проте всі ми люди.

 

– Які можливості потрібні кожному із нас для нормального життя і розвитку? (мати певні матеріальні блага, цінності, вчитися, працювати, вільно висловлюватися, і т. д. )

– З ким людина вступає у відносини у таких випадках:

а) дома;

б) у дворі;

в) у школі;

г) купуючи товар в магазині;

д) сплачуючи комунальні послуги;

є) заповнюючи декларацію про доходи;

ж) беручи участь у виборах.

 

Вступаючи у відносини з іншими людьми, з державою, ми маємо бути захищені від посягань, а також ми повинні мати можливості задовольнити свої потреби.

 

Варіант ІІ

– Розгляньте малюнки і поміркуйте що їх об’єднує? (права людини)

– Якими з них користуються ваші батьки, знайомі?

– Які права маєте ви? Якими вже скористалися сьогодні?

– Як ви думаєте, що ми сьогодні на уроці вивчатимемо?

 

 

 ІІІ. ЕТАП МОТИВАЦІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ МЕТИ.

Перегляд сюжету із телепрограми «Патруль» і уривків із документального фільму «Україна 2004: Події. Документи. Факти.» з фрагментами порушення прав людей.

 

Постановка проблемного питання

– Сформуйте власне ставлення до побаченого. Що вразило Вас у переглянутому

матеріалі?

– Чи відчуваєте Ви, що відбувалося зараз з людьми?

 

Сьогодні питання прав і свобод людини посідає чи не найважливіше місце як у світі, так і в Україні. Наявність прав і свобод, ступінь їх реалізації є основним критерієм визначення розвитку демократії будь-якої держави.

– Де за яких обставин ви зустрічались з поняттям «права»?

– Доберіть до слова «права» синонім, омонім.

 

Завдання учням. Метод «незакінченого речення»

            На основі наведених інформаційних блоків, працюючи в парах, складіть декілька речень із словосполученням «Права людини – це …».

Отже, питання прав людини, як ви здогадались, є темою нашого уроку.

IV. ЕТАТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.

План.

 1. Що таке права і свободи людини.
 2. Загальна декларація прав людини.
 3. Види прав і свобод людини.
 4. Конвенція ООН про права дитини.
 5. Як захищаються права і свободи людини в Україні та світі.

 

 1.  Що таке права і свободи людини.

Спробувати з’ясувати та пояснити різницю між поняттями права людини та свободи людини.

 

Робота в малих групах.

– Як ви розумієте поняття «права людини»?

– Поясніть, чи є свобода правом людини?

– Чи важливо для вас мати свободу? Чому?

Свобода людини – це відсутність будь-яких обмежень, тиснень у чому-небудь, прямо не пов’язаних із суспільними нормами і правами. За Гегелем «свобода – це усвідомлена необхідність».            Свободи людина може реалізувати без будь-якого втручання держави та її органів. Міра свободи може істотно різнитися в різних суспільствах, за різних політичних режимів.

Право людини англійський філософ Томас Гоббс визначав як свободу щось робити або не робити. У суспільстві право забезпечується системою законів, обов’язкових для виконання всіма членами суспільства.

У Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах (ст. 1), що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або релігійних переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст. 2). Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: «Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Права людини є невідчужуваними та непорушними, і в ст. 24, яка встановлює: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Частина 2 спеціально підкреслює принцип рівності чоловіка і жінки.

Права людини – це можливості людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних та духовних потреб людини шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами держави.

 

 1. 2. Загальна декларація прав людини.

            Інформаційне повідомлення одного з учнів ( випереджальне завдання, отримане на попередньому уроці).

 

Робота з текстом нормативно-правових актів.

На кожній парті роздані тексти нормативно-правових документів з галузі прав людини, Конституція України.

Учитель пояснює, що правовим статусом особи є сукупність всіх прав та обов’язків, що належать людині і громадянину і визначають його правове положення у суспільстві.

– Назвіть основні права людини відповідно до Загальної декларації прав людини (ланцюжком).

 Види прав людини.

Кількість прав якими володіє людина досить велика, тому виникає питання їх класифікації. (Див. Додаток )

Завдання групам.. Робота зі схемою «Види прав людини»

             – Визначити, які права та свободи належать до кожного із вказаних у схемі видів прав людини, згідно з Загальною декларацією прав людини.

 

 1. Конвенція ООН про права дитини.

            – Чи поширюються положення Загальної декларації прав людини на дітей?

– Для чого дітям потрібні права?

– У чому відмінність прав дорослої людини від дитини?

– Чи потрібні дітям ще якісь спеціальні права? Чому?

 

Завдання учням.

– Із запропонованого переліку виберіть ті, що, на вашу думку, могли б бути закріплені у міжнародних документах як права дитини.

Свою думку обґрунтуйте.

 

Інформаційне повідомлення одного з учнів ( випереджальне завдання, отримане на попередньому уроці).

 Як захищаються права і свободи людини в Україні та світі.

            Самостійна робота з підручником.

            – Які органи та організації стоять на варті захисту прав людини?

 

Робота в малих групах.

 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 2. Визначте у чому полягають особливості осіб, про які йдеться в описаних ситуаціях, які додаткові гарантії їхніх прав необхідно забезпечити цим особам.
 3. Визначте, яким чином учасники подій можуть захистити себе та свої права, до яких органів їм необхідно звернутися.

 

Ситуація 1. ( І група)

У приватній фірмі звернули увагу на те, що після обідньої перерви більшість працівників певний час продовжують відпочинок: чоловіки читають свіжу пресу, жінки підфарбовують втрачену за півня косметику, роблять манікюр, обговорюють нову сукню однієї з колег, придбану під час обідньої перерви й навіть по черзі бігають її приміряти. «Хіба це робота?» – скажете ви. Так подумав і директор і найняв на службу боксера, обов’язком якого став контроль за працівниками. Новий колега ходив по офісу і, якщо бачив, що хтось займається неробочими справами, одразу давав під затильник, і всі працювали як слід. Що можна сказати з цього приводу.

 

Ситуація 2. ( ІІ група)

Багатодітну сім виселяють з кімнати гуртожитку, де вони законно проживали багато років, не надавши ніякого іншого помешкання.

 

Ситуація 3. ( ІІІ група)

Громадянину протягом тривалого часу затримують виплату заробітної плати.

 

Ситуація 4. ( IV група)

Дев’ятикласник Микола пропускає уроки з окремих предметів, які, на його думку, не знадобляться йому в житті. Батьки карають його за це. Вчителі наполягають на відвідуванні всіх уроків, пояснюючи це необхідністю виконання державного навчального плану.

 V. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП (РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ)

Продовжіть речення: «Цей урок був для мене корисним тому, що …. «

Метод «мікрофон»

 Домашнє завдання.

 Опрацювати відповідний параграф

 1. Порівняйте відповідні положення Загальної декларації прав людини з положеннями розділу ІІ Конституції України, за зразком:
Загальна декларація прав людини Конституція України
1.
2.
 1. За бажанням:

а) підготувати повідомлення про найбільш брутальне порушення прав людини у світі за останні роки.

 

Додаток № 1

Витяг із Загальної декларації прав людини.

 

Короткий виклад Загальної декларації прав людини.

 

Ст. 1. Усі люди народжені вільними і рівними у своїй гідності та правах .

Ст. 2. Кожна людини повинна мати всі права і свободи, проголошені Декларацією,

незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови релігії…

Ст. 3. Кожна людини має право на життя, свободу і особисту недоторканість.

Ст. 4. Ніхто не має права ставитись до Вас, як до раба, і Ви не повинні робити нікого

рабами.

Ст. 5. Ніхто не має права знущатися над Вами чи піддавати Вас тортурам.

Ст. 6. Ви як і всі інші, повинні бути захищені законом.

Ст. 7. Закон один для всіх; він повинен застосовуватись до віх однаково.

Ст. 8. Кожна людина має право скористатися законом, коли не поважають її прав.

Ст. 9. Ніхто не має права ув’язнювати Вас чи висилати з Вашої країни несправедливо і

без будь-яких причин.

Ст. 10. Кожна людина має право на справедливий суд.

Ст. 11. Кожна людина є невинною, допоки винність її не буде доведено.

Ст. 12. Кожен має право просити захисту, якщо хто-небудь намагається посягнути на

Ваше добре ім’я, увійти без дозволу до Вашого будинку, відкрити Ваші листи або   потурбувати Вас чи Вашу сім’ю без причин.

Ст. 13. Кожна людина має право на вільне пересування.

Ст. 14. Кожна людина має право шукати притулку в іншій країні, якщо в власній вона

зазнає переслідування чи є під загрозою переслідування.

Ст. 15. Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не має права завадити Вам

прийняти громадянство іншої країни, якщо Ви цього побажаєте.

Ст. 16. Всі люди мають право на одруження та заснування сім’ї.

Ст. 17. Кожна людина має право на володіння своїм майном.

Ст. 18. Кожна людина має право сповідати свою релігію і змінювати її, якщо вона

забажає.

Ст. 19. Кожна людина має право на свободу переконань, одержання і поширення

інформації.

Ст. 20. Кожна людини має право на свободу мирних зборів та асоціацій.

Ст. 21. Кожна людини має право голосу, як і право брати участь в управлінні своєю

державою.

Ст. 22. Кожна людини має право на соціальне забезпечення та можливості для власного всебічного розвитку.

Ст. 23. Кожна людина має право на працю, на справедливу і задовільну оплату її, на сприятливі умови праці, а також на втуп до професійних спілок.

Ст. 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.

Ст. 25. Кожна людина має право на відповідні умови життя та на медичну допомогу.

Ст. 26. Кожна людина має право на освіту,

Ст. 27. Кожна юдина має право брати участь у культурному житті суспільства.

Ст. 28. Для того щоб усі ці права не порушувались, кожна людина повинна поважати соціальний устрій, який захищає її.

Ст. 29. Кожна людина моє обов’язок поважати права інших людей і шанувати суспільну та громадську власність.

Ст. 30. Ніхто не має права посягати на будь-яке право, викладене в цій Декларації.

 

Додаток № 2

 Snap7

 

 

 

Додаток 3

Ситуація 1. ( І група)

У приватній фірмі звернули увагу на те, що після обідньої перерви більшість працівників певний час продовжують відпочинок: чоловіки читають свіжу пресу, жінки підфарбовують втрачену за півня косметику, роблять манікюр, обговорюють нову сукню однієї з колег, придбану під час обідньої перерви й навіть по черзі бігають її приміряти. «Хіба це робота?» – скажете ви. Так подумав і директор і найняв на службу боксера, обов’язком якого став контроль за працівниками. Новий колега ходив по офісу і, якщо бачив, що хтось займається неробочими справами, одразу давав під затильник, і всі працювали як слід. Що можна сказати з цього приводу.

Завдання:

 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 2. Визначте у чому полягають особливості осіб, про які йдеться в описаних ситуаціях, які додаткові гарантії їхніх прав необхідно забезпечити цим особам.
 3. Визначте, яким чином учасники подій можуть захистити себе та свої права, до яких органів їм необхідно звернутися.

 

 Ситуація 2. ( ІІ група)

Багатодітну сім виселяють з кімнати гуртожитку, де вони законно проживали багато років, не надавши ніякого іншого помешкання.

Завдання:

 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 2. Визначте у чому полягають особливості осіб, про які йдеться в описаних ситуаціях, які додаткові гарантії їхніх прав необхідно забезпечити цим особам.
 3. Визначте, яким чином учасники подій можуть захистити себе та свої права, до яких органів їм необхідно звернутися.

 

 

Ситуація 3. ( ІІІ група)

Громадянину протягом тривалого часу затримують виплату заробітної плати.

 

Завдання:

 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 2. Визначте у чому полягають особливості осіб, про які йдеться в описаних ситуаціях, які додаткові гарантії їхніх прав необхідно забезпечити цим особам.
 3. Визначте, яким чином учасники подій можуть захистити себе та свої права, до яких органів їм необхідно звернутися.

 

 

Ситуація 4. ( IV група)

Дев’ятикласник Микола пропускає уроки з окремих предметів, які, на його думку, не знадобляться йому в житті. Батьки карають його за це. Вчителі наполягають на відвідуванні всіх уроків, пояснюючи це необхідністю виконання державного навчального плану.

Завдання:

 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 2. Визначте у чому полягають особливості осіб, про які йдеться в описаних ситуаціях, які додаткові гарантії їхніх прав необхідно забезпечити цим особам.

3. Визначте, яким чином учасники подій можуть захистити себе та свої права, до яких органів їм необхідно звернутися.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля