Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н. р. для 10 класу з правознавства

Завдання 1. Тести ( 10 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь).

 1. Орест уклав договір найму житла із Миколою, власником будинку. Між ними виникли правовідносини, які є:

а) майновими, позадоговірними, житловими, триваючими, відносними;

б) майновими, позадоговірними, цивільними, триваючими, відносними;

в) майновими, договірними, цивільними, триваючими, відносними;

г) майновими, договірними, житловими, триваючими, абсолютними.

 1. До органів виконавчої влади належать:

а) виконавчі комітети сільських рад; б) виконавчі комітети селищних рад; в) виконавчі комітети міських рад;

г) Міністерства.

 1. Державна реєстрація шлюбу створює презумпцію:

а) права спільної сумісної власності подружжя на майно, набуте у шлюбі;

б) права особистої приватної власності дружини та чоловіка на майно, яке одержано в дар одним із них, але під час перебування цих осіб у шлюбі;

в) батьківства щодо дитини, яка була зачата і (або) народжена у шлюбі;

г) права спільної сумісної власності на майно, яке успадковано одним із подружжя у період перебування у шлюбі.

 1. Одностороння відмова від договору дарування можлива якщо:

а) цей договір є консенсуальним, безвідплатним, одностороннім;

б) цей договір є реальним, безвідплатним, одностороннім;

в) цей договір є консенсуальним, безвідплатним, двостороннім;

г) цей договір є реальним, відплатним, двостороннім.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) неповнолітні не можуть працювати за неповним робочим часом;

б) неповнолітнім у віці з 15 років може бути надана повна цивільна дієздатність, якщо вони працюють за трудовим договором;

в) неповнолітні при укладенні трудового договору повинні надавати характеристику з місця навчання;

г) неповнолітні при прийомі на роботу повинні надати медичну довідку про стан здоров’я.

6.У галузях приватного права переважаючим є:

а) диспозитивний метод; б) імперативний метод; в) рекомендаційний метод; г)альтернативний метод.

 1. Визначте, яка стадія провадження в справах про адміністративні правопорушення НЕ передбачена законодавством:

а) повідомлення про підозру;

б) адміністративне розслідування: порушення справи, встановлення фактичних обставин, процесуальне оформлення результатів розслідування, направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю;

в) розгляд справи: підготовка до розгляду, аналіз зібраних матеріалів і обставин, прийняття постанови, доведення постанови до відома заінтересованих осіб;

г) виконання постанови: звернення постанови до виконання, безпосереднє виконання.

 1. До неповнолітніх у віці від 16 до 18 років НЕ можуть бути застосовані наступні види кримінальних покарань:

а) штраф; б) обмеження волі; в) позбавлення волі; г)громадські роботи.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) умисел пособника злочину може бути тільки прямим, а підбурювача злочину також непрямим;

б)організатор злочину, на відміну від виконавця злочину, може діяти опосередковано;

в)добровільна відмова від доведення злочину до кінця при закінченому замахові можлива завжди;

г)добровільна відмова від доведення злочину до кінця при закінченому замахові можлива тільки у тому випадку, якщо між здійсненням діяння і ймовірним настанням суспільно небезпечних наслідків є певний проміжок часу і настання цих наслідків можна попередити.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) із неповнолітнім не може бути укладено строковий трудовий договір;

б) із неповнолітнім не може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність;

в)неповнолітнього не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності без згоди комісії у справах неповнолітніх;

г) неповнолітні можуть працювати у вихідні дні за спеціальним дозволом комісії у справах неповнолітніх.

Завдання 2. Розкрийте зміст понять ( 10 балів, по 2 бали за кожне поняття):

1.Патронат. 2. Право власності. 3. Галузь права. 4.Правосуддя. 5. Суверенітет держави.

Завдання 3. Поясніть у чому полягає відмінність між (14 балів, 4 бали за перше порівняння і по 5 балів за дві інші порівняння):

1.Між строком придатності і гарантійним строком. 2.Між правовим звичаєм і правовим прецедентом. 3.Скасуванням усиновлення і позбавленням батьківських прав.

Завдання 4. Визначіть елементи нижче наведеної правової норми (5 балів, по 1 балу за кожен правильно визначений елемент правової норми):

Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдарованого зобов’язаний відшкодувати шкоду завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком .

Завдання 5. Розв’яжіть задачі ( 16 балів, по 8 балів за кожну задачу).

Задача № 1

15 травня 2010 року між Кіндратом та заводом «Точприлад» у письмовій формі було укладено трудовий договір строком на три роки. Однією із умов договору було передбачено право роботодавця на розірвання трудового договору у випадку розголошення працівником комерційної таємниці. 20 липня 2013 року Кіндрата було звільнено з роботи за цією підставою. Він звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі як незаконно звільненого, але суд у задоволенні позову відмовив. Чи правомірним є рішення суду? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача № 2

       У кожній із нижче запропонованих ситуацій визначте наслідком невиконання якого саме обов’язку стало застосування позбавлення батьківських прав як сімейно-правової санкції:

Ситуація 1. Народивши позашлюбну дитину, Агнета не забрала її з полового будинку.

Ситуація 2. Василь, проживаючи окремо від своєї дочки, котра проживала разом з бабусею після смерті її матері, спілкувався з дочкою дуже рідко, участі в утриманні дитини не брав, зовсім не цікавився її навчанням, станом здоров’я .

Ситуація 3. Леонід щоденно примушував 12-річного сина Миколу виконувати важку або шкідливу роботу по 8-10 год.

Ситуація 4. Гнат за найменший непослух зачиняв 11 – річну дочку Кароліну у темному підвалі і не давав їй їсти.

Завдання 6. Дайте повний перелік кримінальних покарань та адміністративних стягнень (10 балів, по 0,5 бала за кожне правильно назване кримінальне покарання та адміністративне стягнення).

 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань – 65

 

Відповіді на завдання:

Завдання 1 Тести.

1.в. 2. г. 3. а, в. 4. а. 5. г. 6. а. 7. а. 8. б. 9 г. 10. б.

Завдання 3.

 1. Відмінність між строком придатності (далі СП) і гарантійним строком (далі ГС).

1.СП встановлюється для споживних речей, а ГС – для неспоживних.

2.Відлік СП встановлюється з дня виготовлення товару, а відлік ГС – з дня придбання товару.

3.Закінчення СП означає, що товар не підлягає реалізації, а закінчення ГС – що власник товару втрачає право на безоплатне усунення недоліків товару.

4.ГС може бути продовжено, а СП – ні.

5.При продажу товару, на який встановлено ГС заповнюється і видається покупцеві технічний паспорт, а при продажі товару, на який встановлено ТП такого документа не видається.

6.СП встановлюється з метою запобігання у створенні небезпеки для життя, здоровя і навколишнього середовища, а ГС – для забезпечення нормальної роботи товару протягом строку визначеного законом.

 1. Права споживачів у разі придбання товарів неналежної якості, на які встановлено СП і придбання товарів на які встановлено ГС повністю не співпадають.
 2. Відмінність між правовим звичаєм (далі – ПЗ ) і правовим прецедентом (далі – ПП)
 3. ПП приймається на основі розгляду судом чи адміністративним органом держави конкретної справи, а ПЗ виникає у результаті багаторазового повторення людьми певних дій.
 4. ПП є чинним з моменту прийняття відповідного рішення або вступу його у законну силу, а ПЗ – з моменту санкціонування державою.
 5. ПЗ може бути джерелом міжнародного права, а ПП як правило – ні.
 6. ПП може існувати у соціально неоднорідному суспільстві, в рамках якого виникає держава, а ПЗ як у додержавний період так і у той період, коли існувала держава.
 7. ПЗ існує у неписаному вигляді, а ПП – у писаному.
 8. Відмінність між скасуванням усиновлення і позбавленням батьківських прав

1.Різними є підстави щодо скасування усиновлення і позбавлення батьківських прав.

2.Позбавлення батьківських прав можливе тільки відносно неповнолітніх дітей, а скасування усиновлення в окремих випадках можливе і щодо повнолітніх дітей.

3.Усиновлення може бути скасовано за взаємною згодою усиновлювача і усиновлюваного, а щодо позбавлення батьківських прав це законом не передбачено.

4.Не повністю співпадає коло осіб, які можуть вимагати позбавлення батьківських прав і скасування усиновлення.

5.Можливе поновлення у батьківських правах, але неможливе відновлення усиновлення.

6.Особи, позбавлені батьківських прав, не можуть бути опікунами і піклувальниками, а особи, відносно яких було скасовано усиновлення, таке право мають.

7.Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини, а особа, відносно якої скасовано усиновлення, повинна виконувати такий обов’язок тільки в окремих випадках.

8.При позбавленні батьківських прав, прізвище дитини не змінюється, а при скасуванні усиновлення можлива зміна прізвища.

9.У разі скасування усиновлення відновлюються особисті права та обов’язки між дитиною та її батьками, а при позбавленні батьківських прав, такі права та обов’язки припиняються.

Завдання 4.

     Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком , або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя , здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб (початок гіпотези) він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного (диспозиція).

Дарувальник , якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного (продовження гіпотези), зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю ( санкція) у результаті володіння чи користування дарунком (закінчення гіпотези).

Завдання 5

Задача № 1

Ситуація, що аналізується, врегульована нормами трудового права ( інститут контракту як особливої форми трудового договору). Основними джерелами, які стосуються цієї ситуації є Кодекс законів про працю (далі – КЗпП) та спеціальні закони, які врегульовують питання застосування контрактної форми трудового договору. З умов задачі можна зробити висновок про те, що між сторонами було укладено трудовий контракт, який згідно ч. 3 ст. 21 КЗпП є особливою формою трудового договору, в якому (контракті) строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна) умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін (було б більш правильно назвати контракт особливим видом трудового договору, оскільки форма трудового договору може бути або усною або ж письмовою). Висновок про те, що між сторонами було укладено саме трудовий контракт, випливає з того, що цей трудовий договір містив таку умову розірвання договору, якої нема у трудовому законодавстві і яка може встановлюватися тільки контрактом. Будучи строковим трудовим договором, контракт, після закінчення строку його дії припиняє свою дію, якщо сторони за два місяці до закінчення строку дії контракту не переуклали його на новий строк. Припинення дії контракту означає, що працівник починає працювати за безстроковим трудовим договором, якщо він не виявив бажання припинити трудові відносини з роботодавцем, а роботодавець у свою чергу сам не проявив ініціативи щодо припинення цих трудових правовідносин. Тобто, якщо у наступний день після закінчення строку контракту трудові правовідносини фактично продовжуються і жодна із сторін не вимагає їх припинення, то це означає автоматичну трансформацію строкового трудового договору у безстроковий. Таким чином на момент розірвання трудового договору із Кіндратом, підставами для звільнення могли бути тільки ті, що передбачені трудовим законодавством. Отже, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є незаконним, а звідси випливає, що незаконним є і рішення суду, яким Кіндрату відмовлено у поновленні його на роботі.

Задача № 2

Ситуація 1. Невиконання обов’язку забрати дитину із пологового будинку, що визначений у ч. 2 ст. 143 СК.

Ситуація 2. Невиконання обов’язку щодо виховання та розвитку дитини (ч. 1-3 ст. 150 СК).

Ситуація 3. Невиконання обов’язку щодо утримання від будь-яких видів експлуатації дитини (ч. 6 ст. 150 СК).

Ситуація 4. Невиконання обов’язку щодо утримання від застосування до дитини будь-яких видів покарань, які принижують людську гідність дитини (ч. 7 ст. 150 СК).

Завдання 6.

Кримінальні покарання:

1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 7) конфіскація майна; 8) арешт; 9) обмеження волі; 10) тримання       в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 11) позбавлення волі на певний строк; 12) довічне позбавлення волі.

Адміністративні стягнення:

1) попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);6) громадські роботи;7) виправні роботи;8) адміністративний арешт.

 

Правила оцінювання завдань

Завдання 1. Тести оцінюються в 1 бал або в 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 10.

Завдання 2.

Кожне визначення понять оцінюється від 0 балів до 2 балів. Максимальна кількість балів за виконання другого завдання – 10.

1.Патронат – це альтернативна форма влаштування дитини (0,5 бала), яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування (0,5 бала), в сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) (0,5 бала) з метою сімейного виховання (0,5 бала).

 1. Право власності – це право особи на річ (майно) (0,5 бала), яке вона здійснює відповідно до закону (0,5 бала) за своєю волею (0,5 бала), незалежно від волі інших осіб (0,5 бала) .
 2. Галузь права – це сукупність правових норм (0,5 бала), що за допомогою певного методу правового регулювання (0,5 бала) регулюють суспільні відносини (0,5 бала) в певній сфері (0,5 бала).

4.Правосуддя – це правозастосовна діяльність суду (0,5 бала) з розгляду і вирішення у встановленому законом процесуальному порядку (0,5 бала) віднесених до його компетенції цивільних, господарських, кримінальних і адміністративних справ (0,5 бала) з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави (0,5 бала).

 1. Суверенітет держави – це можливість держави (0,5 бала) самостійно розв’язувати всі питання (0,5 бала) свого внутрішнього життя й зовнішніх відносин (0,5 бала), здійснювати владу і правосуддя на своїй території (0,5 бала).

Завдання 3.

Перше порівняння оцінюється від 0 балів до 4 балів, друге і третє порівняння оцінюється від 0 балів до 5 балів. Максимальна кількість балів за третє завдання – 14.

Завдання 4. За правильно визначені початок гіпотези, продовження гіпотези, закінчення гіпотези, диспозицію та санкцію виставляється по 1 балу. Максимальна кількість балів за четверте завдання – 5.

Завдання 5.

Правила оцінювання задачі № 1:

Задача оцінюється у 8 балів. 1 бал необхідно виставити за визначення галузі права, внутрігалузевого інституту та джерел права, які стосуються даної ситуації. 3 бали необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади зазначить, що з умов задачі можна зробити висновок про те, що між сторонами було укладено трудовий контракт і дасть законодавче визначення контракту. 1 бал необхідно виставити у разі вказівки на те, що висновок про те, що між сторонами було укладено саме трудовий контракт, випливає з того, що цей трудовий договір містив таку умову розірвання договору, якої нема у трудовому законодавстві і яка може встановлюватися тільки контрактом. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде вказано, що будучи строковим трудовим договором, контракт, після закінчення строку його дії, припиняє свою дію, якщо сторони за два місяці до закінчення строку дії контракту не переуклали його на новий строк. 1 бал необхідно виставити при умові, що буде вказано на те, що припинення дії контракту означає, що працівник починає працювати за безстроковим трудовим договором, якщо він не виявив бажання припинити трудові відносини з роботодавцем, а роботодавець у свою чергу сам не проявив ініціативи щодо припинення цих трудових правовідносин. 1 бал необхідно виставити, якщо буде зазначено, що на момент розірвання трудового договору із Кіндратом, підставами для звільнення могли бути тільки ті, що передбачені трудовим законодавством і зроблено висновок, про незаконність як наказу про звільнення, так і судового рішення.

Правила оцінювання задачі № 2

Задача оцінюється у 8 балів, по 2 бали за точну і повну відповідь на кожну із ситуацій.

Завдання 6. За кожне правильно назване кримінальне покарання та адміністративне стягнення виставляється по 0,5 бала. Максимальна кількість балів за шосте завдання – 10.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля