Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н. р. для 10 класу з правознавства

Завдання 1. Тести ( 10 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь).

1.Валентин, викопуючи землю для того, щоб мати колодязь, віднайшов скарб. Таке його діяння (віднайдення скарбу) слід вважати:

а) юридичним актом; б) неправомірним актом; в) юридичним вчинком; г) жодна відповідь не є правильною.

 1. Відносини між місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування регламентуються за допомогою:

а) тільки імперативного методу; б) тільки диспозитивного методу;

в) здебільшого імперативного методу, рідше диспозитивного;

г) здебільшого диспозитивного методу, рідше імперативного.

 1. Кількість обмежень прав і свобод людини і громадянина залежить від:

а) міри і виду покарання; б) віку і форми вини засудженого;

в) стану здоров’я і ступеня вини засудженого;

г) наявності обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання.

 1. Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту сімейних прав та інтересів можливе щодо:

а) продовжуваного правопорушення; б) триваючого правопорушення;

в) повторюваного правопорушення; г) множинного правопорушення.

 1. В основу розмежування цивільно-правових відносин на регулятивні та охоронні покладено такий критерій, як:

а) коло зобов’язаних осіб і ступінь їх конкретизації; б) об’єкт правовідносин;

в) характер поведінки зобов’язаної сторони; г) підстави виникнення.

 1. Право може бути:

а) суб’єктним і об’єктним; б) публічним і представницьким; в) приватним і суб’єктним;

г) суб’єктивним і об’єктивним.

7.Поняття «припинення повноважень уряду» та «відставка уряду» співвідносяться як:

а) частина і ціле; б) ціле і частина; в) є поняттями – антонімами; г) ніяк не співвідносяться.

 1. Правова ідеологія – це сукупність правових:

а) понять; б) ідей; в) принципів; г) теорій.

9.За тривалістю юридичні факти в сімейному праві поділяються на:

а) одноразові; б) тривалі; в) періодичні; г) відносні.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) конфедерація є однією із форм правління; б) федерація є однією із форм державного режиму;

в)суб’єктивне право завжди є приватним правом; г) унітарна держава є однією із форм державного устрою.

Завдання 2. Розкрийте зміст понять (максимум 10 балів):

1.Злочин. 2. Держава. 3. Правовий прецедент. 4. Правосвідомість. 5. Зобов’язання.

4.Завдання 3. Поясніть у чому полягає відмінність між (максимум 14 балів):

1.Дієздатністю малолітньої особи та дієздатністю неповнолітньої особи. 2. Знахідкою і скарбом. 3.Адміністративним штрафом та кримінальним штрафом.

Завдання 4. Логічні пари (максимум 8 балів, по 4 бали за кожну логічну пару).

 1. Визначте спільні та відмінні ознаки пар видів цивільних правовідносин:

1) спільні ознаки спадкових правовідносин та зобов’язальних правовідносин; 2) відмінні ознаки зобов’язальних правовідносин та правовідносин власності; 3) відмінні ознаки спадкових правовідносин та зобов’язальних правовідносин; 4) спільні ознаки спадкових правовідносин і правовідносин власності;

А) одні з них регулюються переважно імперативними нормами, а інші – переважно диспозитивними, одні з них грунтуються виключно на вільному волевиявленні їх суб’єктів, а інші не завжди грунтуються на такому волевиявленні, одні з них можуть виникати тільки відповідно до норм права, інші можуть виникати і всупереч нормам права; Б) одні з них є відносними правовідносинами, а інші – абсолютними, об’єктом одних є майно, а об’єктом інших – дії, від учасників одних правовідносин вимагається активна поведінка, а від учасників інших правовідносин – пасивна, суб’єктом одних правовідносин може бути фізична особа незалежно від наявності у неї дієздатності, а суб’єктом інших може бути тільки особа, яка наділена певним обсягом дієздатності;В) є відносними, майновими правовідносинами, але одні з них можуть бути також особистими немайновими, можуть виникати і між фізичними і між юридичними особами, поведінка суб’єктів має бути активною, можуть виникати із односторонніх правочинів, можливий вступ у правовідносини третіх осіб; Г) є майновими відносинами, але одні з них можуть бути також особистими немайновими, можуть виникати виключно у відповідності з нормами права, об’єктом обох видів правовідносин є майно.

 1. Визначте відповідність між парами правоприпиняючих юридичних фактів та спільними ознаками цих пар юридичних фактів:

1) розірвання трудового договору і розірвання шлюбу; 2) розірвання трудового договору і розірвання цивільного договору; 3) розірвання цивільного договору і розірвання шлюбу; 4) розірвання шлюбного договору і розірвання цивільного договору;

А) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи будь-якої із сторін, але в одному випадку сторона правовідносин може ініціювати їх припинення тільки при певних обставинах; Б) в обох випадках припинення правових відносин може здійснюватися виключно через суд; В) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи будь-якої із сторін, але якщо в одному випадку однією із сторін правовідносин обов’язково має бути фізична особа, то в другому випадку цього може не бути; Г) в обох випадках припинення правових відносин здійснюється через суд, однак в одному із цих випадків припинення правових відносин може здійснюватися і через інший державний орган, в одному випадку припинення правовідносин відбувається виключно за волею однієї із сторін, а в другому випадку також із волі обох сторін.

Завдання 5. Розв’яжіть задачі (максимум 18 балів)

Задача № 1

Однією з умов шлюбного договору, який було укладено між нареченими Яною та Станіславом, було надання права проживання у їхньому будинку, який їм було подаровано, матері Яни Орисі. Однак під час весілля Станіслав посварився з Орисею, і категорично відмовився допустити її до вселення у будинок. На заперечення Яни з цього приводу Станіслав не зважав. У відповідь на це теща звернулася з позовом до суду про вселення у житлове приміщення, що було об’єктом спільної сумісної власності її дочки та зятя і з позовом про відшкодування завданої їй моральної шкоди таким невиконанням однієї з умов шлюбного договору. Суд у задоволенні обох позовів відмовив. Відмова мотивувалася тим, що Орися не є стороною договору. Вирішіть спір. Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача № 2

Під час перебування в гостях у Макара, Арсеній побачив у нього комп’ютер нової моделі, який йому дуже сподобався. Тут же Арсеній дізнався про те, що цей комп’ютер Макар бажає продати. Оскільки, будучи в гостях у Макара, Арсеній перебував у чудовому настрої, він зразу погодився придбати цю річ за 7000 грн., хоча ринкова вартість виробу становила тільки 6000 грн. У зв’язку з тим, що Арсеній мав при собі тільки 2 тис. грн., він домовився з Макаром, що цю суму дасть йому одразу, а решту сплатить протягом одного місяця. Забравши річ додому, Арсеній через 25 днів дізнався, що погодився заплатити за неї значно більше ніж вона коштує і тому через місяць після укладення договору надіслав поштовим переказом Макару 3000 грн., а в SMS – повідомленні пояснив, що більше не заплатить, бо комп’ютер не коштує так багато. Макар звернувся з позовом до суду, у якому просив суд стягнути з Арсенія 2000 грн. Арсеній звернувся за порадою до юристів. Адвокат Сергій радив Арсенію звернутися із зустрічним позовом про визнання договору купівлі-продажу комп’ютера недійсним, як такого, що укладений під впливом помилки. Адвокат Владислав радив Арсенію звернутися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу комп’ютера. Вирішіть спір, дайте оцінку порадам адвокатів.

Завдання 6.

Охарактеризуйте підстави, порядок і наслідки позбавлення батьківських прав ( максимум 10 балів ).

 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань – 70

 

Відповіді на завдання

Завдання 1. Тести

1.в. 2. б. 3. а. 4. б. 5. г. 6. г. 7. б. 8. а, б, в, г. 9. а, б. 10. г.

Завдання 3. Порівняння

1.Відмінність між дієздатністю малолітньої особи (далі – МО) та дієздатністю неповнолітньої особи (далі – НО).

 1. Малолітньою є особа у віці до 14 років, а неповнолітньою – особа у віці від 14 до 18 років.
 2. МО є частково дієздатною, а НО – не повністю дієздатною.
 3. МО може самостійно укладати тільки дрібні побутові правочини, а НО – також правочини, які виходять за межі дрібних побутових.
 4. МО може самостійно здійснювати тільки особисті немайнові права інтелектуальної власності, а НО – також майнові права інтелектуальної власності.
 5. НО, на відміну від МО, може самостійно розпоряджатися своїми доходами, бути засновником (учасником) юридичних осіб, якщо це дозволяє їхній статут, укладати договір банківського вкладу.
 6. Прийняття спадщини НО здійснюється самостійно, а прийняття спадщини МО – за заявою її законних представників.
 7. Над МО може встановлюватися опіка, а над НО – піклування.
 8. НО може бути усиновлена тільки за її згодою, а МО в окремих випадках може бути усиновлена і без її згоди (якщо перебуває в такому віці, що не може свідомо висловити свою згоду на усиновлення).
 9. Якщо громадяни України усиновлюють МО, яка є іноземцем, то така особа автоматично стає громадянином України, а якщо те ж саме здійснюється щодо НО, то вона стає громадянином України тільки за її згодою.
 10. МО за захистом своїх прав може самостійно звертатися тільки до органу опіки та піклування, а НО – також до суду.
 11. НО, на відміну від МО, має право вимагати скасування усиновлення.
 12. НО, на відміну від МО, може бути учасницею трудових відносин та займатися підприємницькою діяльністю у разі надання їй повної цивільної дієздатності.
 13. МО може вступати тільки до дитячих організацій (з 6 років за згодою батьків, а з 10 років самостійно), а НО може вступати як до дитячих, так і до молодіжних організацій, а з 14 років може бути їх засновником.
 14. НО, на відміну від МО, може стати членом фермерського господарства (з 14 років).
 15. НО, на відміну від МО, може бути надано судом право на шлюб.
 16. Відмінність між знахідкою і скарбом.

1.Знахідка знаходиться відкрито, а скарб може бути тільки у прихованому вигляді.

2.При знахідці власник може бути як відомим (наприклад знайдено документ, що посвідчує особу) так і невідомим, а у випадку із скарбом власник може бути тільки невідомим, або таким, що втратив право на нього.

3.Особа, яка виявила скарб, набуває права власності на нього, а особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення загубленої речі, або вони не заявлять про своє право особі, яка знайшла річ або суб’єкту, який зберігає річ.

4.У разі виявлення скарбу, що є пам’яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава, а особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, а особа, яка знайшла загублену річ має право вимагати від її власника відшкодування необхідних витрат, пов’язаних із знахідкою, і винагороду за знахідку у розмірі до 20% вартості речі.

5.Скарбом може бути тільки майно, яке складає особливу цінність, а знахідкою – будь-які речі.

6.При знахідці річ з володіння власника вибуває поза його волею, а скарбом можна вважати тільки навмисно приховані цінності

 1. Відмінність між адміністративним штрафом (далі – АШ) та кримінальним штрафом ( далі – КШ)

1.КШ, як і будь-яке інше кримінальне покарання , призначається судом , а АШ – цілим рядом органів адміністративної юрисдикції , в тому числі судом.

 1. АШ може накладатися з 16 років , а КШ – з 14 років.
 2. Накладання КШ , на відміну від накладання АШ , тягне за собою судимість.
 3. КШ є змішаним кримінальним покаранням , а АШ може призначатися тільки як основне стягнення.
 4. АШ може стягуватися па місці скоєння правопорушення , а щодо сплати КШ таке виключається.
 5. У Кримінальному кодексі у статті, яка регулює питання визначення розміру штрафу спеціально зазначено, що розмір штрафу визначається судом залежно, зокрема, від майнового стану винного, а щодо врахування майнового стану винного при накладенні стягнення у випадку скоєння адміністративного правопорушення у законі окремо не вказується, а про врахування майнового стану винного при визначенні розміру штрафу за скоєне адміністративне правопорушення мова іде тільки у нормі, які регулює загальні правила накладення стягнення за адміністративні правопорушення..
 6. КШ не може накладатися на неповнолітніх , які не мають самостійного доходу , власних коштів або майна , на яке може бути звернено стягнення , а АШ у таких випадках може накладатися і стягується з батьків або осіб , що їх заміняють.
 7. У разі неможливості сплати КШ можлива заміна штрафу громадськими роботами або виправними роботами , а щодо АШ таке виключається.

9.КШ для неповнолітніх є значно меншим за розміром , ніж для повнолітніх , а АШ у цьому випадку не диференціюється.

10.АШ сплачується на протязі 15 днів після вручення правопорушнику постанови про накладення штрафу , а КШ сплачується на протязі місяця після набрання вироком суду законної сили.

Завдання 4.

 1. 1 В, 2 Б, 3 А, 4 Г. 2. 1 А, 2 В, 3 Г, 4 Б.

Завдання 5

Задача № 1

Ситуація, що аналізується, врегульована нормами сімейного права (інститут шлюбного договору) та цивільного права (інститут загальних положень про договір). Нормативно – правовими актами, які стосуються цієї ситуації, є Сімейний кодекс України (далі – СКУ) та Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ). Учасниками сімейних правовідносин за шлюбним договором з моменту набрання ним чинності (дня реєстрації шлюбу) є Яна та Станіслав. Однак при цьому слід зазначити, що цей договір містить зобов’язання сторін договору на користь третіх осіб (тещі Станіслава). Відповідно до ч. 4 ст. 97 СКУ у шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом майна (у тому числі житла) для забезпечення потреб інших осіб (тобто мова якраз і йде про третіх осіб, тобто осіб, які не є учасниками договору). Такими особами можуть бути, зокрема, теща і тесть. За своєю правовою природою шлюбний договір носить майновий, цивільно-правовий характер. Відповідно до ст. 629 ЦКУ договір є обов’язковим для виконання сторонами, тобто незалежно від того, чи взяті сторонами на себе зобов’язання за договором стосуються тільки їх. Таким чином, умова договору, що стосується надання права проживання у будинку подружжя тещі, підлягає виконанню сторонами. За загальним правилом теща як третя особа, має право самостійно пред’являти вимоги тому, хто не виконує взятого на себе зобов’язання за цим договором (ч. 2 ст. 636 ЦКУ). Тому суд повинен задовольнити позов Орисі про вселення у будинок, який є об’єктом права спільної сумісної власності дочки і зятя. Що стосується позову про відшкодування майнової та моральної шкоди, то його задоволення також не виключено за аналогією права, виходячи із засад справедливості і добросовісності.

Задача № 2

Ситуація, що аналізується, врегульована нормами цивільного права (інститут договірних зобов’язань). Нормативно – правовим актом, який стосується цієї ситуації, є Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ). Учасниками цивільних правовідносин є Арсеній та Макар. Об’єктом правовідносин, що виникли між Арсенієм та Макаром є дії по передачі речі придбаної за договором купівлі-продажу. Про укладення договору купівлі-продажу комп’ютера свідчить той факт, що як видно з умов задачі, Арсеній та Макар домовилися щодо усіх істотних умов договору купівлі-продажу, (як щодо предмета (комп`ютер), так і щодо ціни (7000 грн)). Цей договір вони уклали в усній формі, хоча згідно ст. 208 ЦКУ правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (тобто 340 грн) повинні укладатися у письмовій формі, окрім правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. У даному випадку договір купівлі-продажу у момент його вчинення був виконаний сторонами тільки частково. Тобто мало місце порушення вимоги закону щодо простої письмової форми договору. Однак доказами укладення цього договору можуть служити поштовий переказ 3000 грн, та SMS-повідомлення. Тому є всі підстави вважати договір укладеним, до того ж жодна із сторін не ставить під сумнів факт укладення договору.

Що стосується порад адвокатів, слід зазначити наступне. Підстав для визнання правочину (договору) недійсним як такого, що укладений під впливом помилки немає. Це пояснюється тим, що відсутньою є помилка Арсенія щодо обставин, які мають істотне значення ( природа правочину, права та обов`язки сторін, такі властивості і якості речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням).

Відсутні і підстави для розірвання договору, оскільки з боку Макара було відсутнє істотне порушення договору, тобто таке, коли внаслідок завданої порушенням шкоди друга сторона (Арсеній) значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Мається на увазі таке порушення договору однією із сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення цілей договору. Таким чином, суд повинен задовольнити позов Макара і стягнути із Арсенія на його користь 2000 грн.

Завдання 6.

1).Підстави позбавлення батьківських прав

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються   до   будь-яких   видів   експлуатації   дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Цей перелік підстав для позбавлення батьківських прав, який наводиться у ст. 164 Сімейного Кодексу України є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає.

2) Порядок позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку через звернення з позовом до суду кола осіб, які мають на це право, визначене ст. 165 Сімейного Кодексу України. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років. Тобто ці особи виступають позивачами у справі. Відповідачем є той з батьків щодо якого подано позов про позбавлення його батьківських прав. Органи опіки та піклування, а також прокурор не тільки мають право пред’явити позови про позбавлення батьківських прав, але і зобов’язані взяти участь у розгляді кожної такої справи незалежно від того, хто є позивачем. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання   ним   законної   сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

3)Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Особа, позбавлена батьківських прав:

1)   втрачає   особисті   немайнові   права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не   може   одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

 

Правила оцінювання завдань

Завдання 1. Тести оцінюються в 1 бал або в 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 10.

Завдання 2. Кожне визначення понять оцінюється від 0 балів до 2 балів. Максимальна кількість балів за виконання другого завдання – 10.

1.Злочин – це передбачене Кримінальним кодексом України (0,5 бала) суспільно небезпечне (0,5 бала)винне діяння (дія або бездіяльність) (0,5 бала), вчинене суб’єктом злочину (0,5 бала).

 1. Держава – це особлива форма організації суспільства (0,5 бала) за допомогою спеціального апарату управління (0,5 бала), який захищає інтереси населення певної території (0,5 бала), регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу (0,5 бала).

3.Правовий прецедент – це рішення, прийняте компетентним органом держави (0,5 бала) для врегулювання конкретної життєвої ситуації (0,5 бала) та визнане загальнообов’язковим (0,5 бала) для врегулювання аналогічних життєвих ситуацій у майбутньому (0,5 бала).

 1. Правосвідомість – це система поглядів, понять, уявлень, почуттів (0,5 бала) із приводу чинного права (0,5 бала) або ситуацій (0,5 бала), що пов’язані з правом (0,5 бала).
 2. Зобов’язання – це правовідношення (0,5 бала), в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) (0,5 бала) певну дію або утриматися від певної дії (0,5 бала), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку (0,5 бала).

Завдання 3. Перше та третє порівняння оцінюється від 0 балів до 5 балів, друге порівняння оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за третє завдання – 14.

Завдання 4.

Кожна логічна пара оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за четверте завдання – 8.

Завдання 5.

Правила оцінювання задачі № 1: задача оцінюється у 8 балів. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади назве галузі права та внутрігалузеві інститути, які врегульовують дану ситуацію та назве нормативно-правові акти, які стосуються даної ситуації. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде зазначено, що учасниками сімейних правовідносин за шлюбним договором з моменту набрання ним чинності (дня реєстрації шлюбу) є Яна та Станіслав. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що цей договір містить зобов’язання сторін договору на користь третіх осіб (тещі Станіслава) та якщо буде зазначено, що відповідно до норм сімейного законодавства у шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом майна (у тому числі житла) для забезпечення потреб інших осіб ( третіх осіб, тобто осіб, які не є учасниками договору) і що такими особами можуть бути, зокрема, теща і тесть. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано на те, що за своєю правовою природою шлюбний договір носить майновий, цивільно-правовий характер. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде вказано на те, що відповідно до норм ЦКУ договір є обов’язковим для виконання сторонами, тобто незалежно від того, чи взяті сторонами на себе зобов’язання за договором стосуються тільки їх. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади зазначить, що за загальним правилом теща як третя особа, має право самостійно пред’являти вимоги тому, хто не виконує взятого на себе зобов’язання за цим договором і що суд повинен задовольнити позов Орисі про вселення у будинок, який є об’єктом права спільної сумісної власності дочки і зятя. 2 бали необхідно виставити у разі, якщо буде вказано на можливість задоволення судом позовної вимоги про відшкодування майнової та моральної шкоди за аналогією права, виходячи із засад справедливості і добросовісності.

Правила оцінювання задачі № 2: задача оцінюється у 10 балів. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади назве галузь права та внутрігалузевий інститут, які врегульовують дану ситуацію та назве нормативно-правовий акт, який стосуються даної ситуації. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде пояснено, чому договір вважається укладеним. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, якою саме і чому такою мала бути форма цього договору. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде пояснено в чому полягало недотримання норми про форму договору. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що доказами укладення цього договору можуть служити поштовий переказ 3000 грн, та SMS-повідомлення. По 2,5 бала необхідно виставити за оцінку порад кожного адвоката.

Завдання 6.

Підстави позбавлення батьківських прав оцінюються у 3 бали, порядок позбавлення батьківських прав – у 4 бали, наслідки позбавлення батьківських прав у 3 бали.

 

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля