Тема уроку: “Злочин” (11 клас, профільний рівень)

Мета:

Очікувані результати:

Обладнання: Кримінальний кодекс України, комп’ютерна презентація «Злочин», фрагмент мультиплікаційного фільму «Жив – був Пес», картки для роботи в групах, дошка, плакати форматом А2 для схематичного зображення стадій вчинення злочину.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перегляньте фрагмент мультиплікаційного фільму «Жив – був Пес»
(фрагмент, коли правопорушник вночі виносить речі з хати, а Пес майже не реагує на злочинця, за що й був вигнаний із дому вранці господарем) і дайте відповіді на запитання.

 1. Як називається дане діяння? (Правопорушення.)
 2. Який вид неправомірного діяння зазначений у мультиплікаційному фільмі? (Злочин.)
 3. Яка галузь права регулює відносини, що склалися? (Кримінальна.)

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поясніть, як ви розумієте вислови українського філософа:
«О коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто буваємо ми боязкі і хибно соромливі у порядних учинках!»
«Не може не блудити нога твоя, коли блудить серце» (Г. С. Сковорода про природу правопорушень).

 1. Що мав на увазі Г. Сковорода, говорячи про «блуд серця»?
 2. Чи взаємопов’язані діяння людини з її волею та думками?
 3. Як ви гадаєте, чи потрібно роз’яснювати вам, школярам, природу правопорушень? Відповідаючи на запитання, подумайте, що є метою такої діяльності: виховання, попередження чи кара.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

V.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 ►► Розповідь учителя

Під злочином у побуті розуміють дії, які порушують закон і підлягають кримінальному покаранню.

Поняття «злочину» має давню історію і ставлення до нього суспільства було різним. У Давньому Єгипті та Греції злочином вважалося залишення батьків без поховання. У багатьох країнах Європи в період Середньовіччя злочином оголошувалася єресь. Кровна помста в одних країнах розглядалась як обов’язок, а в інших — як злочин. У роки царювання Московського царя Олексія Михайловича злочином вважали такі дії, як порушення «обов’язків ходити до церкви», «недотримання посту».

Уперше спробу дати визначення поняття «злочин» зробили римські юристи. Злочином вони вважали дії, які характеризуються насильством або обманом.

Проте для юридичної науки є важливим більш точне визначення цього поняття, яке зазначене в ст. 11 Кримінального кодексу України.

►► Робота з поняттям «злочин»

Отже, злочином вважається передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Із вказаного визначення чітко простежуються чотири основні ознаки, які досить чітко характеризують поняття «злочин».

►► Робота в групах

Учні об’єднуються в чотири групи. Кожна група отримує картку з описом однієї з ознак злочину. Учні повинні опрацювати текст картки, з’ясувати, характеристику якої з ознак подано на їх картці, написати маркером на аркуші паперу форматом А4 назву та прикріпити до дошки. Учні інших груп, прослухавши характеристику ознаки злочину, надану представником однієї з груп, можуть виправити помилки, якщо такі матимуть місце. На дошці повинна утворитися така схема.

 ку.злочин_1

Приклади карток для роботи в групах

Картка № 1
Дана ознака злочину виявляється в спричиненні або створенні загрози заподіяння шкоди суспільним відносинам, поставленим під охорону кримінального закону. Характер визначається всією сукупністю об’єктивних і суб’єктивних ознак злочину: цінністю блага (тобто об’єкта), на яке посягає злочин; характером діяння, місцем, способом, часом, обстановкою вчинення злочину; тяжкістю наслідків; формою вини (умисел або необережність).

Картка № 2
Дана ознака означає, що здійснення даного діяння заборонене кримінальним законом. Дія або бездіяльність, що не передбачена кримінальним законодавством, тобто вона не зазначена в певній статті Особливої частини Кримінального кодексу, ні за яких обставин не може вважатися злочином і, як наслідок, не тягне за собою кримінальну відповідальність.

Картка № З
Дана ознака злочину пов’язана з наявністю в діях особи умислу або необережності. Невинне заподіяння шкоди (казус) виключає можливість визнання такого діяння злочином.

Картка № 4
Дана ознака злочину означає, що за будь-який злочин відповідною нормою Кримінального кодексу передбачено конкретні вид і міра покарання.

 

►► Завдання

У 9 класі ви вивчали поняття «склад злочину». Слідкуючи за розповіддю, запишіть у зошити терміни, які вам зустрілися вперше.

►► Розповідь учителя

У кримінальному праві України підставою до кримінальної відповідальності визначається вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину.

Склад злочину — це сукупність встановлених кримінальним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння.

Об’єкт злочину — це те, на що посягає правопорушник — суспільні відносини, яким злочин завдає або може завдати суттєву шкоду і які охороняються кримінальним законом від злочинних посягань. При цьому, об’єкт злочину слід відрізняти від предмета злочину. Предмет злочину — це матеріальний предмет, із приводу якого або шляхом дії (впливу) на який вчиняється злочин. Наприклад, у випадку крадіжки мобільного телефона об’єктом злочину є відносини власності, а предметом злочину — мобільний телефон.

До об’єктивної сторони злочину належать основні ознаки злочину:

Діяння — конкретний, усвідомлений і вольовий акт поведінки людини, який є суспільно небезпечним і протиправним. Діяння завжди виступає у двох формах — дії чи бездіяльності. Для характеристики об’єктивної сторони злочину важливе значення мають такі факультативні ознаки, як час, місце, обстановка, засоби, спосіб, знаряддя та інші обставини вчинення злочину.

Суб’єктом злочину може бути лише фізична особа, яка здійснила суспільно небезпечне діяння і здатна нести кримінальну відповідальність. Для того щоб людина була здатна відповідати за свої вчинки, вона повинна бути осудною і досягти віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

Суб’єктивна сторона складу злочину представляє внутрішню сторону суспільно небезпечного діяння, тобто психічне ставлення особи до суспільно небезпечного діяння та його наслідків. До ознак суб’єктивної сторони складу злочину належать: вина, мотив і мета злочину, певний емоційний стан особи в момент здійснення нею суспільно небезпечного діяння. Вина є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони, а мотив, мета і певний емоційний стан є факультативними. Вина — це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, та її наслідків. Вона може виражатися у формі умислу та необережності. Умисел поділяється на прямий та непрямий; необережність — на злочинну самовпевненість і злочинну недбалість.  ку.злочин_2

►► Перевірка виконання завдання

У зошитах учні повинні записати такі терміни: осудність, неосудність, самовпевненість, недбалість, прямий та непрямий умисел. Усі інші поняття учні вивчали у 9 класі.

►► Робота з поняттям «стадії вчинення злочину»

Стадії вчинення злочину — це передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні етапи його здійснення, які істотно відрізняються між собою ступенем реалізації злочинного наміру.

Кримінальний кодекс України визнає злочинними та караними три стадії вчинення злочину:

 1. готування до злочину;
 2. замах на злочин;
 3. закінчений злочин.

►► Самостійна робота з підручником в малих групах

Опрацюйте матеріал підручника на с. 81.

Кожна група всебічно вивчає одну зі стадій вчинення злочину і складає схему. По завершенні роботи групи презентують свої схеми і один із представників розповідає, що відбувається на тій чи іншій стадії вчинення злочину.

►► Розповідь учителя

Відповідно до того чи іншого критерію, злочини можна поділити на різні види. Так, залежно від форми вини злочини можна поділити на умисні та необережні; залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності — на закінчені та незакінчені; за родовим об’єктом (сферами суспільних відносин) — проти особи, у сфері економіки, основ національної безпеки, здоров’я особи, військової служби, суспільної безпеки та громадського порядку тощо; за мотивами здійснення — на корисні, вчинені з мотивів помсти, вчинені з хуліганських мотивів та ін. Найбільш поширеною є класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості.

►► Робота з нормативно-правовим документом

Ознайомтесь із класифікацією видів злочинів за ступенем їх тяжкості в Кримінальному кодексі України і заповніть у зошиті таблицю.

►► Розповідь учителя

Відповідно до закону співучастю в злочині визнається умисна спільна участь кількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Спільна участь означає, що дії кожного з учасників спрямовані на вчинення одного і того самого злочину та націлені на досягнення єдиного злочинного результату.

►► Метод «Навчаючи вчуся»

Опрацюйте матеріал про одну з форм співучасті у злочині та ознайомте представників інших груп із цією інформацією.

Картка № 1
Учинення злочину групою осіб це менш небезпечна та недосить поширена форма співучасті. Вона характеризується невисоким ступенем узгодженості та приєднанням учасників до виконавця злочину тільки під час його вчинення без попередньої змови між собою. Наприклад, працівник залізничної станції Петренко побачив, що Воронов відкрив контейнер з імпортними товарами і складає у мішок хутряні куртки. Він підійшов до контейнера і з мовчазної згоди Воронова також викрав шість хутряних курток.

Картка № 2
Учинення злочину групою осіб за попередньою змовою має місце тоді, коли співучасники ще до початку злочину домовилися про спільне його вчинення (наприклад, громадянин Петренко попросив свого знайомого Василенка вкрасти на базі й привезти йому за винагороду бочку бензину).

Картка № З
Злочин вчинений організованою групою (трьома або більше особами), якщо він вчинений групою осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для здійснення одного або кількох злочинів, об’єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Організована група характеризується обов’язковими ознаками — попередньою змовою та стійкістю.

Картка № 4
Злочинна організація є найбільш небезпечним з усіх форм співучасті. Злочинна організація є стійким ієрархічним об’єднанням осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації. Наприклад, злочинні організації в сфері наркобізнесу або торгівлі людьми.

 

VI.ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 ►► Юридичний практикум (робота в парах)

Працівник міліції Віктор, відчуваючи неприязнь до Михайла, пов’язану з особистими спогадами, вирішив його вбити. Одного дня він підстеріг свою жертву неподалік від входу до будинку, де той жив. Побачивши Михайла, Віктор витягнув табельний пістолет і прицілився, але в останній момент він вирішив не стріляти, і, поклавши пістолет у кобуру, пішов додому. Чи підлягає Віктор притягненню до кримінальної відповідальності? Обґрунтуйте свою відповідь.

Учитель наголошує, що злочин — це найнебезпечніший вид правопорушення, причетність до нього впливає на подальшу долю людини. Тому підліткам необхідно продумувати кожен свій крок, щоб уникнути неприємних ситуацій, а потому, як наслідок, й відповідальності за них.

 

VII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.
 2. Підготуйте відповіді на запитання 1—7 (с. 87).
 3. Додаткові завдання для допитливих. Підберіть фрагмент художнього, документального або мультиплікаційного фільму, де простежуються стадії злочину, та продемонструйте його на наступному уроці, коментуючи процес (учень повинен уміти виділяти стадії вчинення злочину).

Одна відповідь до “Тема уроку: “Злочин” (11 клас, профільний рівень)”

 1. Тетяна Луцьк коментує:

  Атестуюсь, запозичила конспект. Дякую.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля